Одлука бр.1

Врз основа на член 77-ж и 77 – е од Законот за култура („Службен весник на Република Македонија“ бр.31/98, 49/03, 82/05, 24/07,116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18), Предлогот на Комисијата за постапката за вработување даден на Записник бр.04-15/1 oд 14.02.2024 година, а во врска со работното место прва виолина тути (две лица) од Јавниот оглас за вработување бр.01/2024, објавен во дневните весниците „Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „Коха“ на 27.01.2024 година, веб страната на институцијата и член 12 од Статутот бр.01-6/1 од 31.05.2023 год. на НУ „Камерен оркестар на Битола“ Битола, вд директорот на НУ „Камерен оркестар на Битола“ Битола донесува

О д л у к а

за избор на кандидати по објавен јавен оглас 01/2024

1.По спроведената постапка за вработување на две лица на работното место Прва виолина тути (две лица) со шифра КУЛ 03 04 А05 007 категорија А- уметници ниво А05, националност македонец/ка по објавениот оглас бр.01/2024 се избираат кандидатите :

 • Симон Поповски
 •  Валентин Наумов 

2. Со избраните кандидати од точка 1 на ова одлука да се склучи договор за вработување на неопределено работно време по конечноста на одлуката.

3. Ова одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

О б р а з л о ж е н и е

Врз основа на утврдена потреба,а по претходно обезбедени финансиски средства бр.19-1604/2 од 24.01.2024 година од Министертсво за финансии, НУ „Камерен оркестар на Битола“ Битола објави јавен оглас бр.01/2024 за вработување на две лица за работно место Прва виолина тути со шифра КУЛ 03 04 А05 007 категорија А- уметници ниво А05 на неопределено време.

На огласот објавен во дневните весници „Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „Коха“ на 27.01.2024 година и веб страната на институцијата се пријавиа 2 (два) кандидати.

Министертсвото за култура донесе Решение бр.40-1495/2 од 09.02.2024 година за формирање на Комисија за постапка за вработување по јавниот оглас 01/2024.

Комисијата за спроведување на постапка за вработување на Записникот за административна селекција бр.04-14/1 од 13.02.2024 година, утврди дека пријавените кандидати  ја поминаа административната селекција и истите беа повикани на аудицијата која се одржа на 14.02.2024 година.

Комисијата за спроведување на постапка за вработување на Записникот бр.04-15/1 од 14.02.2024 година, за спроведената аудиција на 14.02.2024 година како најдобри кандидати за работното место – Прва виолина тути (две лица) со шифра КУЛ 03 04 А05 007 категорија А- уметници ниво А05- националност македонец/ка на ВД Директорот му ги предложи кандидатите Симон Поповски и Валентин Наумов.

Согласно горе наведеното, вд директорот на НУ „Камерен оркестар на Битола“ Битола одлучи како во диспозитивот на одлуката.

Правна поука: Против ова одлука може да се поднесе жалба до Управниот одбор при НУ„Камерен оркестар на Битола“ Битола, во рок од осум дена од приемот.

Доставено до:

 • кандидатите
 • архивата
 • веб страната

Одлука бр. 2

Врз основа на член 77-ж и 77 – е од Законот за култура („Службен весник на Република Македонија“ бр.31/98, 49/03, 82/05, 24/07,116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18), Предлогот на Комисијата за постапката за вработување даден на Записник бр.04-15/1 oд 14.02.2024 година, а во врска со работното место втора виолина тути (две лица) од Јавниот оглас за вработување бр.01/2024, објавен во дневните весниците „Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „Коха“ на 27.01.2024 година, веб страната на институцијата и член 12 од Статутот бр.01-6/1 од 31.05.2023 год. на  НУ „Камерен оркестар на Битола“ Битола, вд директорот на НУ„Камерен оркестар на Битола“ Битола донесува

О д л у к а

За избор на кандидати по објавен јавен оглас 01/2024

1.По спроведената постапка за вработување на две лица на работното место Втора виолина тути (две лица) со шифра КУЛ 03 04 А06 002 категорија А- уметници ниво А06 – националност македонец/ка по објавениот оглас бр.01/2024 се избира кандидатот :

 • Милена Марковска

2. Со избраниот кандидат од точка 1 на ова одлука да се склучи договор за вработување на неопределено работно време по конечноста на одлуката.

3. Ова одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

О б р а з л о ж е н и е

Врз основа на утврдена потреба, а по претходно обезбедени финансиски средства бр.19-1604/2 од 24.01.2024 година од Министертсво за финансии, НУ „Камерен оркестар на Битола“ Битола објави јавен оглас бр.01/2024 за вработување на две лица за работно место Втора виолина тути (две лица) со шифра КУЛ 03 04 А06 002 категорија А- уметници ниво А06, на неопределено време.

На огласот објавен во дневните весници „Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „Коха“ на 27.01.2024 година, веб страната на институцијата се пријави 1 (еден) кандидат.

Министертсвото за култура донесе Решение бр.40-1495/2 од 09.02.2024 година за формирање на Комисија за постапка за вработување по јавниот оглас 01/2024.

Комисијата за спроведување на постапка за вработување на Записникот за административна селекција бр.04-14/1 од 13.02.2024 година, утврди дека пријавениот кандидат  ја поминаа административната селекција и истиот беше повикан на аудицијата која се одржа на 14.02.2024 година.

Комисијата за спроведување на постапка за вработување на Записникот бр.04-15/ од 14.02.2024 година, за спроведената аудиција на 14.02.2024 година како најдобар кандидат за работното место – Втора виолина тути (две лица) со шифра КУЛ 03 04 А06 002 категорија А- уметници ниво А06 – националност македонец/ка на ВД Директорот му го предложи кандидатот Милена Марковска.

Согласно горе наведеното, вд директорот на НУ „Камерен оркестар на Битола“ Битола одлучи како во диспозитивот на одлуката.

Правна поука: Против ова одлука може да се поднесе жалба до Управниот одбор при НУ„Камерен оркестар на Битола“ Битола, во рок од осум дена од приемот.

Доставено до:

 • кандидатот
 • архивата
 • веб страната

Одлука бр.3

Врз основа на член 77-ж и 77 – е од Законот за култура („Службен весник на Република Македонија“ бр.31/98, 49/03, 82/05, 24/07,116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18), Предлогот на Комисијата за постапката за вработување даден на Записник бр.04-15/1 oд 14.02.2024 година, а во врска со работното место Водач на група гудачи – виолончело (едно лице)  од Јавниот оглас за вработување бр.01/2024, објавен во дневните весниците „Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „Коха“ на 27.01.2024 година, веб страната на институцијата и член 12 од Статутот бр.01-6/1 од 31.05.2023 година на НУ „Камерен оркестар на Битола“ Битола, вд директорот на НУ„Камерен оркестар на Битола“ Битола донесува

О д л у к а

за избор на кандидати по објавен јавен оглас 01/2024

1.По спроведената постапка за вработување на едно лице на работното место Водач на група гудачи – виолончело со шифра КУЛ 03 04 А03 013 категорија А- уметници ниво А03 – националност македонец/ка по објавениот оглас бр.01/2024 се избира кандидатот :

 • Љупчо Милевски

2. Со избраниот кандидат од точка 1 на ова одлука да се склучи договор за вработување на неопределено работно време по конечноста на одлуката.

3. Ова одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

О б р а з л о ж е н и е

Врз основа на утврдена потреба, а по претходно обезбедени финансиски средства бр.19-1604/2 од 24.01.2024 година од Министертсво за финансии, НУ „Камерен оркестар на Битола“ Битола објави јавен оглас бр.01/2024 за вработување на едно лице за работно место Водач на група гудачи – виолончело со шифра КУЛ 03 04 А03 013 категорија А- уметници ниво А03, на неопределено работно време.

На огласот објавен во дневните весници „Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „Коха“ на 27.01.2024 година, веб страната на институцијата се пријави 1 (еден) кандидат.

Министертсвото за култура донесе Решение бр.40-1495/2 од 09.02.2024 година  за формирање на Комисија за постапка за вработување по јавниот оглас 01/2024.

Комисијата за спроведување на постапка за вработување на Записникот за административна селекција бр.04-14/1 од 13.02.2024 година, утврди дека пријавениот кандидат  ја поминаа административната селекција и истиот беше повикан на аудицијата која се одржа на 14.02.2024 година.

Комисијата за спроведување на постапка за вработување на Записникот бр. 04-15/1 од 14.02.2024 година, за спроведената аудиција на 14.02.2024 година за работното место – Водач на група гудачи – виолончело со шифра КУЛ 03 04 А03 013 категорија А- уметници ниво А03 – националност македонец/ка на ВД Директорот му го предложи кандидатот Љупчо Милевски.

Согласно горе наведеното, вд директорот на НУ „Камерен оркестар на Битола“ Битола одлучи како во диспозитивот на одлуката.

Правна поука: Против ова одлука може да се поднесе жалба до Управниот одбор при НУ„Камерен оркестар на Битола“ Битола, во рок од осум дена од приемот.

Доставено до:

 • кандидатот
 • архивата
 • веб страната

Одлука бр. 4

Врз основа на член 77-ж и 77 – е од Законот за култура („Службен весник на Република Македонија“ бр.31/98, 49/03, 82/05, 24/07,116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18), Предлогот на Комисијата за постапката за вработување даден на Записник бр.04-15/1 oд 14.02.2024 година, а во врска со работното место Заменик водач на група гудачки инструменти  – виолончело (едно лице) од Јавниот оглас за вработување бр.01/2024, објавен во дневните весниците „Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „Коха“ на 27.01.2024 година, веб страната на институцијата и член 12 од Статутот бр.01-6/1 од 31.05.2023 година на НУ „Камерен оркестар на Битола“ Битола, вд директорот на НУ„Камерен оркестар на Битола“ Битола донесува

О д л у к а

за избор на кандидати по објавен јавен оглас 01/2024

1.По спроведената постапка за вработување на едно лице на работното место Заменик водач на група гудачки инструменти  – виолончело со шифра КУЛ 03 04 А04 015 категорија А- уметници ниво А04 – националност македонец/ка по објавениот оглас бр.01/2024 се избира кандидатот :

 • Дејан Цветковски

2. Со избраниот кандидат од точка 1 на ова одлука да се склучи договор за вработување на неопределено работно време по конечноста на одлуката.

3. Ова одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

О б р а з л о ж е н и е

Врз основа на утврдена потреба, а по претходно обезбедени финансиски средства бр.19-1604/2 од 24.01.2024 година од Министертсво за финансии, НУ „Камерен оркестар на Битола“ Битола објави јавен оглас бр.01/2024 за вработување на едно лице за работно место Заменик водач на група гудачки инструменти  – виолончело со шифра КУЛ 03 04 А04 015 категорија А- уметници ниво А04, на неопределено работно време.

На огласот објавен во дневните весници „Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „Коха“ на 27.01.2024 година, веб страната на институцијата се пријавиа 2 (два) кандидат.

Министертсвото за култура донесе Решение бр.40-1495/2 од 09.02.2024 година  за формирање на Комисија за постапка за вработување по јавниот оглас 01/2024.

Комисијата за спроведување на постапка за вработување на Записникот за административна селекција бр.04-14/1 од 13.02.2024 година, утврди дека кандидатот Дејан Цветковски ја поминаа административната селекција и истиот беше повикани на аудицијата која се одржа на 14.02.2024 година.

Комисијата за спроведување на постапка за вработување на Записникот бр. 04-15/1 од 14.02.2024 година, за спроведената аудиција на 14.02.2024 година за работното место – Заменик водач на група гудачки инструменти  – виолончело со шифра КУЛ 03 04 А04 015 категорија А- уметници ниво А04 – националност македонец/ка на ВД Директорот му го предложи кандидатот Дејан Цветковски.

Согласно горе наведеното, вд директорот на НУ „Камерен оркестар на Битола“ Битола одлучи како во диспозитивот на одлуката.

Правна поука: Против ова одлука може да се поднесе жалба до Управниот одбор при НУ„Камерен оркестар на Битола“ Битола, во рок од осум дена од приемот.

Доставено до:

 • кандидатот
 • архивата
 • веб страната

Одлука бр.5

Врз основа на член 77-ж и 77 – е од Законот за култура („Службен весник на Република Македонија“ бр.31/98, 49/03, 82/05, 24/07,116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18), Предлогот на Комисијата за постапката за вработување даден на Записник бр.04-15/1 oд 14.02.2024 година, а во врска со работното место Дувач прва група флејта – (едно лице) од Јавниот оглас за вработување бр.01/2024, објавен во дневните весниците „Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „Коха“ на 27.01.2024 година, веб страната на институцијата и член 12 од Статутот бр.01-6/1 од 31.05.2023 година на НУ „Камерен оркестар на Битола“ Битола, вд директорот на НУ„Камерен оркестар на Битола“ Битола донесува

О д л у к а

за избор на кандидати по објавен јавен оглас 01/2024

1.По спроведената постапка за вработување на едно лице на работното место Дувач прва група флејта со шифра КУЛ 03 04 А03 008 категорија А- уметници ниво А03 – националност македонец/ка по објавениот оглас бр.01/2024 се избира кандидатот :

 • Ангела Димковска

2. Со избраниот кандидат од точка 1 на ова одлука да се склучи договор за вработување на неопределено работно време по конечноста на одлуката.

3. Ова одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

О б р а з л о ж е н и е

Врз основа на утврдена потреба, а по претходно обезбедени финансиски средства бр.19-1604/2 од 24.01.2024 година од Министертсво за финансии, НУ „Камерен оркестар на Битола“ Битола објави јавен оглас бр.01/2024 за вработување на едно лице за работно место Дувач прва група флејта со шифра КУЛ 03 04 А03 008 категорија А- уметници ниво А03, на неопределено работно време.

На огласот објавен во дневните весници „Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „Коха“ на 27.01.2024 година, веб страната на институцијата се пријави 1 (еден) кандидат.

Министертсвото за култура донесе Решение бр.40-1495/2 од 09.02.2024 година  за формирање на Комисија за постапка за вработување по јавниот оглас 01/2024.

Комисијата за спроведување на постапка за вработување на Записникот за административна селекција бр.04-14/1 од 13.02.2024 година, утврди дека пријавениот кандидат  ја поминаа административната селекција и истиот беше повикан на аудицијата која се одржа на 14.02.2024 година.

Комисијата за спроведување на постапка за вработување на Записникот бр. 04-15/1 од 14.02.2024 година, за спроведената аудиција на 14.02.2024 година за работното место – Дувач прва група флејта со шифра КУЛ 03 04 А03 008 категорија А- уметници ниво А03 – националност македонец/ка на ВД Директорот му го предложи кандидатот Ангела Димковска.

Согласно горе наведеното, вд директорот на НУ „Камерен оркестар на Битола“ Битола одлучи како во диспозитивот на одлуката.

Правна поука: Против ова одлука може да се поднесе жалба до Управниот одбор при НУ„Камерен оркестар на Битола“ Битола, во рок од осум дена од приемот.

Доставено до:

 • кандидатот
 • архивата
 • веб страната

ВД Директор
Владимир Димовски

Categories:

Tags: